2016-11-16

Statut MZL

STATUT

Muzeum Ziemi Lubuskiej

W Zielonej Górze

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, póz. 24z późn.zm.),

2/ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 1 10, póz. 721 z późn. zm.),

3/ niniejszego statutu.

§2.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.

§3.

Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 4 w dniu 4 stycznia 1999 r. i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§4.

Siedzibą Muzeum jest Zielona Góra, a terenem działalności województwo lubuskie.

§5.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział II

Cele i zadania

§6.

Celem Muzeum jest trwała ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie historii i sztuki.

§7.

1. Muzeum realizuje cele, o których mowa w § 6, w szczególności poprzez:

1/ gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie sztuki narodowej i historii regionu,

2/uzupełnianie zbiorów w drodze zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,

3/ inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

4/ przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych, zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,

5/ organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

6/ organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7/ prowadzenie działalności edukacyjnej,

8/ udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

9/ publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictwpopularno - naukowych z zakresu swojej działalności,

10/ prowadzenie zbioru publikacji z zakresu muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych .

 

2. Muzeum może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§8.

Muzeum prowadzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1/ Dział Winiarski,

2/Dział Historyczny,

3/ Dział Sztuki Dawnej,

4/ Dział Sztuki Współczesnej,

5/ Dział Oświatowy,

6/ Gabinet Numizmatyczny,

7/ Dział Fotografiki i Promocji Medialnej

8/ Dział Wydawniczy

9/ Dział Marketingu

10/Dział Administracyjno - Gospodarczy,

11/ Księgowość.

§ 9.

1.   Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.   Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.

 

§ 9 a.

1. Zastępcę dyrektora powołuje – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego:

1/ na wniosek dyrektora,

2/ z własnej inicjatywy,

            z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Wniosek w sprawie powołania zastępcy dyrektora, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. powinien zawierać dane osobowe, dane o kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej i stanie zdrowia kandydata oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

3. Wniosek w sprawie odwołania zastępcy dyrektora powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie w sposób odpowiedni udokumentowane.

4. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora przez Zarząd Województwa Lubuskiego z własnej inicjatywy następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora, w przypadku, gdy dyrektor nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a wystąpiły ważne okoliczności uzasadniające podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

§10.

1.  Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2.      Do obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2/ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4/ ustalanie planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań, przedstawianie tych dokumentów Radzie Muzeum i organizatorowi oraz nadzór nad realizacją ustalonych planów,

5/ bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,

6/ stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7/ naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

8/ ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum i dnia, w którym wstęp do Muzeum jest bezpłatny,

9/ wnioskowanie w sprawach zamiany, zbycia i skreślenia muzealiów z inwentarza,

10/ wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

11/ wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum,

12/ organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

§11.

Organizację wewnętrzną Muzeum ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§12.

1.    Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej Radą.

2.    Rada składa się z 9 osób.

3.    Członków Rady powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

4.    Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

§13.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o orga­nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14.

1.    Muzeum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

2.    Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

3.    Wyboru audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje dyrektor Muzeum.

4.    Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§15.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§16.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

§ 17.

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.