2016-11-15

Rada Muzeum

Rada Muzeum Ziemi Lubuskiej działa na podstawie: art.11 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987, tekst jedn.); § 12 statutu Muzeum, stanowiącego załącznik do uchwały nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z póź. zm.; skład osobowy Rady określa uchwała nr 45/519/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 lipca 2015 roku.

Rada Muzeum jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Muzeum. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Zgodnie z § 12 Statutu Muzeum Rada liczy 9 członków.

 

 

Kadencja 2015 – 2019

 

6 października 2015 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanych uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego członków Rady Muzeum, w którym uczestniczyli również dyrektor oraz zastępca dyrektora MZL. Podczas zebrania uchwalono regulamin funkcjonowania Rady na nową kadencję 2015-2019, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

 

 

Członkowie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:

  • prof. dr hab. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Historii – przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • mgr Żaneta Cierach – kierownik Wydziału Kultury, Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  • mgr Marcin Bogucki – Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  • mgr Teresa Pawlak – Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, Urząd Miasta Zielona Góra
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański – Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor Instytutu Historii
  • mgr Agnieszka Kujawa-Bartosik – artysta plastyk
  • dr Tomasz Andrzejewski – dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli
  • dr Anitta Maksymowicz – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
  • mgr Urszula Rogowska – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – sekretarz Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się