2016-11-16

Statut MZL

STATUT

Muzeum Ziemi Lubuskiej

W Zielonej Górze

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, póz. 24z późn.zm.),

2/ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 1 10, póz. 721 z późn. zm.),

3/ niniejszego statutu.

§2.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.

§3.

Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 4 w dniu 4 stycznia 1999 r. i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§4.

Siedzibą Muzeum jest Zielona Góra, a terenem działalności województwo lubuskie.

§5.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział II

Cele i zadania

§6.

Celem Muzeum jest trwała ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie historii i sztuki.

§7.

1. Muzeum realizuje cele, o których mowa w § 6, w szczególności poprzez:

1/ gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie sztuki narodowej i historii regionu,

2/uzupełnianie zbiorów w drodze zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,

3/ inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

4/ przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych, zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,

5/ organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

6/ organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7/ prowadzenie działalności edukacyjnej,

8/ udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

9/ publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictwpopularno - naukowych z zakresu swojej działalności,

10/ prowadzenie zbioru publikacji z zakresu muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych .

 

2. Muzeum może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§8.

Muzeum prowadzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1/ Dział Winiarski,

2/Dział Historyczny,

3/ Dział Sztuki Dawnej,

4/ Dział Sztuki Współczesnej,

5/ Dział Oświatowy,

6/ Gabinet Numizmatyczny,

7/ Dział Fotografiki i Promocji Medialnej

8/ Dział Wydawniczy

9/ Dział Marketingu

10/Dział Administracyjno - Gospodarczy,

11/ Księgowość.

§ 9.

1.   Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.   Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.

 

§ 9 a.

1. Zastępcę dyrektora powołuje – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego:

1/ na wniosek dyrektora,

2/ z własnej inicjatywy,

            z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Wniosek w sprawie powołania zastępcy dyrektora, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. powinien zawierać dane osobowe, dane o kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej i stanie zdrowia kandydata oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

3. Wniosek w sprawie odwołania zastępcy dyrektora powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie w sposób odpowiedni udokumentowane.

4. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora przez Zarząd Województwa Lubuskiego z własnej inicjatywy następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora, w przypadku, gdy dyrektor nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a wystąpiły ważne okoliczności uzasadniające podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

§10.

1.  Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2.      Do obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2/ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4/ ustalanie planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań, przedstawianie tych dokumentów Radzie Muzeum i organizatorowi oraz nadzór nad realizacją ustalonych planów,

5/ bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,

6/ stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7/ naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

8/ ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum i dnia, w którym wstęp do Muzeum jest bezpłatny,

9/ wnioskowanie w sprawach zamiany, zbycia i skreślenia muzealiów z inwentarza,

10/ wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

11/ wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum,

12/ organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

§11.

Organizację wewnętrzną Muzeum ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§12.

1.    Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej Radą.

2.    Rada składa się z 9 osób.

3.    Członków Rady powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

4.    Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

§13.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o orga­nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14.

1.    Muzeum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

2.    Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

3.    Wyboru audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje dyrektor Muzeum.

4.    Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§15.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§16.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

§ 17.

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się